พระพุทธศาสนากับสังคมไทย [สมเด็จพระญาณสังวร]

พระพุทธศาสนากับสังคมไทย [สมเด็จพระญาณสังวร] Free!
Page 2 Page 3

       พระพุทธศาสนาได้รับการบรรจุให้เป็นวิชาสำหรับศึกษา ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย เมื่อไม่นานมานี้ และต่อมาจึงได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นสาขาวิชาหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของไทย กระทั่งได้รับความสนใจและให้ความสำคัญแก่การศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในมิติต่างๆ จนกลายเป็นหลักสูตรการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกในเวลาต่อมา
       เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก แต่ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ น่าจะเป็นพระสงฆ์รูปแรกๆ ที่ได้รับอาราธนาให้เป็นอาจารย์สอนวิชาทางพระพุทธศาสนาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ในวิชาอารยธรรมไทย ร่วมกับหม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช เนื้อหาของวิชาที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงบรรยาย หรือสอนแก่นักศึกษาในครั้งนั้น ก็คือเรื่อง “พระพุทธศาสนากับสังคมไทย” ที่จัดพิมพ์ขึ้นในครั้งนี้ ฉะนั้น พระนิพนธ์เรื่องนี้ จึงแสดงให้เห็นถึงพระทัศนะและพระมติของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนา และต่อสังคมไทย อย่างน่าสนใจศึกษายิ่ง 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของสมเด็จพระญาณสังวร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้