หลักธรรม หลักความจริง [หลวงตามหาบัว]

หลักธรรม หลักความจริง [หลวงตามหาบัว] Free!
Page 2 Page 3

       ความดีไปไหนกว้างนะ ความชั่วไปไหนคับแคบ ๆ ตีบตัน ความชั่วคนชั่วไปไหนคับแคบตีบตัน ความดีคนดีไปไหนกว้างขวางยิ้มแย้มแจ่มใส ที่โลกได้รับความทุกข์มากเข้าโดยลำดับก็เพราะโลกฝืนธรรม ฝืนมากเข้าความทุกข์มากเข้า ฝืนมากความทุกข์มากเข้า เพราะเหมือนเราก้าวออกจากทางที่ถูกไปก้าวหนึ่งก็เริ่มผิดหนึ่งก้าวแล้ว ไปก้าวที่สองที่สามก็เริ่มผิดไปสองสามก้าว สุดท้ายไกลลิบมองไม่เห็นจุดหมายปลายทางเลย นี่ความทุกข์ที่ใกล้ชิดติดพันเข้ามาเพราะเราห่างเหินศีลธรรม ถ้าศีลธรรมใกล้ชิดติดตัวเราความสุขก็ติดกับตัวของเรา ความทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดจากความชั่ว ถ้าใครทำแล้วก็ใกล้ชิดติดพันกับคนนั้น

อนุโมทนาธรรมทานโดย http://www.forestdhamma.org/

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงตามหาบัว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้