กายคตาสติ

กายคตาสติ Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้เรื่องกายคตาสติจากพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฏก ซึ่งพระตถาคตได้ตรัสไว้ให้ศาสนิกของพระองค์ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกา ได้ศึกษาหาแก่นความรู้ แก่นความจริง จากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลักธรรมของพระองค์เป็นธรรมที่ควรให้เจริญคือกายคตาสตินั้น พึงบังเกิดแก่เราชาวพุทธผู้ซึ่งประพฤติธรรมจะมีอานิสงส์มาก เพราะการตั้งอยู่ซึ่งกายคตาสติ ย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อันเป็นที่ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้