ครูเพื่อศิษย์ สร้างห้องเรียนกลับทาง

ครูเพื่อศิษย์ สร้างห้องเรียนกลับทาง Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือ “ครูเพื่อศิษย์ สร้างห้องเรียนกลับทาง” โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล เล่มนี้ เป็นการรวบรวมบทบันทึก (Blog) ของท่านที่เขียนไว้ในเว็บไซต์ http://www.gotoknow.org จาก การอ่านหนังสือ  Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every Class Every Day โดย Jonathan Bergmann and Aaron Sams ซึ่งเป็นประสบการณ์ของครูชาวอเมริกันสองคน ที่มีวิธีการสร้างการเรียนรู้ ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีพลัง และเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้  ซึ่งมูลนิธิฯ เล็งเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ “ครู” ที่มีหัวใจ “เพื่อศิษย์” ด้วยหนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงมีตัวอย่างวิธีการจัดการเรียนการสอน “แนวใหม่” ที่ชัดเจนแล้วเท่านั้น  ท่านยังได้ชี้ และเน้นย้ำ ประเด็นสำคัญถึงแนวคิดเบื้องหลังการออกแบบการเรียนรู้ และผลที่เกิดกับผู้เรียน ซึ่งจะทำให้ครูเข้าใจได้แจ่มชัดมากขึ้น
       การพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ มีการเพิ่มเติมเนื้อหา จากประสบการณ์ของ “ครู” 3 ท่าน คือ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด,ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ที่ได้กลับทางห้องเรียนจนเห็นผลการเปลี่ยนแปลงกับศิษย์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้