ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู

ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู Free!
Page 2 Page 3

       ในฐานะที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายต่างมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองของบรรดาศิษย์ทั้งหลาย กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ คณาจารย์ทั้งหลายต่างมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ของศิษย์ของตน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์อย่างถูกต้องลึกซึ้งพอสมควร เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง มิฉะนั้นถึงแม้จะทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปรารถนาดีต่อศิษย์เพียงใดก็อาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ครูปาน
    28 Aug 14 15:31
    ขอบพระคุณมากค่ะที่เมตตา
1