จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู

จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือเรียนวิชา CU 503 (จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู) เขียนเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนในวิชานี้ โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพครู ลักษณะครูที่ดี บทบาทและหน้าที่ของครู รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพครู ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจจะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Phattaraporn
    3 Oct 14 00:05
    น่าประทับใจมากเลยค่ะ👍🙏
1