คู่มือคอร์ดกีตาร์ (ตัวอย่าง)

คู่มือคอร์ดกีตาร์ (ตัวอย่าง) Free!
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้ ได้จัดรวบรวมคอร์ดกีตาร์ตามชนิดของคอร์ด โดยแสดงเป็นรูปภาพการ จับคอร์ด พร้อมกับกำหนดหมายเลขนิ้วมือซ้ายที่ใช้ในการจับคอร์ด มีโน้ตตัวอักษรและโน้ตสากล  กำกับไว้บนสายกีตาร์ในแต่ละเส้นว่าคอร์ดแต่ละคอร์ดประกอบด้วยโน้ตตัวใดบ้าง ตลอดจน บอกโครงสร้างของคอร์ดด้วยโดยแสดงเป็นจุดสีที่แตกต่างกันเพื่อให้เห็นความสำคัญของโน้ต ที่อยู่ในคอร์ด  ทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับคอร์ดชนิดต่าง ๆ ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้