ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ (ตัวอย่าง)

ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ (ตัวอย่าง) Free!
Page 2 Page 3
 • 32 หน้า
 • 0.74 MB
 • 9786163058423
 • 31 ธ.ค. 2556
 • มิวสิคโก
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือ  ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ  ได้เรียบเรียงจากตำราหลาย ๆ เล่ม จาก
ประสบการณ์การสอนดนตรี และได้ทำการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้งกว่าจะออกมาเป็น
รูปเล่มที่เห็นอยู่นี้ เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ถูกต้องสมบูรณ์เมื่ออ่านแล้วสามารถนำไปปฏิบัติ
ได้ทันที เนื้อหาเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก และครอบคลุมหลักทฤษฎีดนตรีสากล
ขั้นพื้นฐาน สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล
ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาได้ หรือใช้เป็นคู่มือสำหรับนักเรียนดนตรี ครูดนตรี
นักดนตรี  ตลอดจนผู้ที่สนใจโดยทั่วไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • บุญชนะ
  2 Sep 14 13:58
  อธิบายเข้าใจง่าย เนื้อหาละเอียดชัดเจน ใช้เป็นตาราเรียนได้
1