โลกมีสันติได้ฯ [พุทธทาส]

โลกมีสันติได้ฯ [พุทธทาส] Free!
Page 2 Page 3
  • 142 หน้า
  • 19.61 MB
  • 17 พ.ย. 2558
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       โลกมีสันติได้ ด้วยทุกคนใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์
       รวบรวมธรรมกถาล้ออายุ ๗๑ ปีของท่าน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๐ โดย กิจกรรม “ล้ออายุ” ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๙ มีธรรมกถาล้ออายุทั้งสิ้น ๒๖ ปี ปีละ ๓ กัณฑ์ กัณฑ์ละ ๓ ชั่วโมง รวมได้ ๗๘ กัณฑ์ ๒๓๔ ชั่วโมง แต่ละปี แต่ละกัณฑ์ และแต่ละขณะของธรรมกถานั้น เต็มไปด้วยสาระธรรมที่ท่านตระเตรียมไว้เป็นพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญตอบแทนผู้ที่เข้าร่วมทำบุญล้ออายุของท่าน ซึ่งได้มีการถอดความและจัดพิมพ์เป็นหนังสือแล้วบางส่วน 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน

อนุโมทนาธรรมทานโดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้