แนวทางสู่พระโสดาบัน

แนวทางสู่พระโสดาบัน Free!
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้ เป็นธรรมเทศนาของหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ ที่แสดงใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา อินเดีย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 ซึ่งเป็นคำแนะแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้สนใจเพื่อพัฒนาตัวเองเข้าสู่ความเป็น “อริยะ” คือผู้ประเสริฐหรือผู้ไกลจากกิเลส ซึ่งเป็นจุดเด่นของพระพุทธศาสนา ... หลวงพ่อท่านปรารภอยู่เสมอว่า ฆราวาสก็สามารถปฏิบัติได้ ถ้าทำตามคำแนะนำนี้ ด้วยศรัทธาและความเพียร ก็จะประสบผลสำเร็จ

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงพ่อทูล 

อนุโมทนาธรรมทานโดย วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้