๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก Free!
Page 2 Page 3

     หนังสือ "๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก" ประกอบด้วยบทพระราชนิพนธ์ จำนวน ๙ เรื่อง ได้แก่

๑. แสงส่องใจ อันดับที่ ๙
๒. แสงส่องใจ อันดับที่ ๓
๓. แสงส่องใจ อันดับที่ ๑๗
๔. แสงส่องใจ อันดับที่ ๖
๕. ความเข้าใจเรื่องชีวิต
๖. วิธีสร้างบุญบารมี
๗. ใจความสำคัญแห่งพระพุทธศาสนา
๘. ศีลในพระพุทธศาสนา
๙. วิธีคลายทุกข์

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของสมเด็จพระญาณสังวร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้