สาระจากเรือนธรรม

สาระจากเรือนธรรม Free!
Page 2 Page 3

       ห้องหนังสือเรือนธรรม เป็นห้องหนังสือธรรมะที่ผู้สนใจศึกษาธรรมได้เข้ามาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือและเทปธรรมะ รวมทั้งการอบรมสมาธิเบื้องต้น เพื่อรับเอาพุทธธรรม เข้านำชีวิตไปสู่ความร่มเย็น สุขสบายใจสาระจากเรือนธรรม เรามีความเชื่อมั่นว่ายังมีผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมและแผ่ความเย็นไปยังคนรอบข้างให้หันมารับเอาความเย็นแห่งพุทธธรรมเข้าไว้ ในชีวิตเพิ่มขึ้นได้ในวาระที่ห้องหนังสือเรือนธรรมดำเนินงานมาครบรอบ ๔ ปี ในวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๐ เราจึงจัดทำหนังสือ “สาระจากเรื่อนธรรม” เล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกและ เพื่อเผยแพร่คำสอนของครูบาอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพอันเป็นการส่งเสริมให้การศึกษาธรรม เป็นไปโดยกว้างขวางยิ่งขึ้น ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุด ขอให้ผู้ใฝ่ธรรมทั้งมวลจงมีความสุข(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้