ความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาท

ความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาท Free!
Page 2 Page 3

       พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   
 
       ปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบัน  เป็นปัจจุบันธรรม  เมื่อพิจารณารวมกันจากอธิบายในที่ทุกๆ แห่งแล้วก็พึงจับความรวมเข้าโดยย่อว่าอริยสัจทั้ง 4 วัฏฏะทั้ง 3 เป็นเหตุผลหรือเป็นผลเหตุจึงเป็นกฎ  เป็นธรรม  หรือจะพึงเรียกว่ากฎธรรมดาที่เป็นไปอยู่ทุกกาลสมัย  ผลทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ย่อมมีเหตุแห่งผลนั้นๆ  ในอดีตก็เช่นเดียวกัน  ในอนาคตก็เช่นเดียวกัน  ทุกข์ที่บังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้  ก็เพราะสาเหตุแห่งทุกข์นั้น  ทุกข์ที่จะเกิดในอนาคตก็เช่นเดียวกันเป็นสัจจะ  คือความจริงอันเดียวกันที่เป็นกฎธรรมดาอยู่ทุกกาลสมัย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Mana rakkapao
  20 Oct 16 07:22
  เหนือดี เหนือชั่ว ขอบคุณครับ!
 • ชื่อของคุณ
  18 Oct 13 00:48
  ดีมาก
 • Jinsugee
  11 Oct 13 12:53
  ขอบคุณค่ะ
 • 4
  9 Oct 13 19:34
  ดี
 • boon
  9 Oct 13 13:41
  thank you
1