ทศพิธราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [สมเด็จพระญาณสังวร]

ทศพิธราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [สมเด็จพระญาณสังวร] Free!
Page 2 Page 3

       สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาปริณายก  ได้ทรงบรรยายเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล  อดุลยเดชมหาราช  พระผู้ทรงมหันตคุณอันประเสริฐยิ่ง  แก่พสกนิการชาวไทย  ในอุตตมะมงคลวโรกาสที่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา  ในปีพุทธศักราช 2530 
       ทศพิธราชธรรมเป็นคุณธรรมหลักแห่งพระราชจริยาวัตรในการปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรทั้งปวง  คุณธรรมนี้ได้เป็นที่ทรงยึดถือปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ไทยสืบเนื่องกันตลอดมาโดยมิได้ขาดสาย  เพราะฉะนั้น  การปกครองของเมืองไทยเราตั้งแต่โบราณจึงกล่าวได้ว่า  แม้องค์พระมหากษัตริย์จะทรงอยู่ในฐานะที่เรียกว่า  "สมบูรณาญาสิทธิ" หรือ "ปริมิตสิทธิ" ก็ตาม  ก็จำกัดอยู่โดยธรรม  คือทรงปกครองโดยธรรม  คือธรรมปริมิตะ  คือว่ากำหนดอยู่โดยธรรมทุกกาลสมัย 

หนังสือที่เกี่ยวเนื่อง "ทศบารมี ทศพิธราชธรรม"(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้