ความรู้ศาสนาเบื้องต้น

ความรู้ศาสนาเบื้องต้น Free!
Page 2 Page 3

       กรมการศาสนา มีภารกิจหลักในการทำนุบำรุง ส่งเสริม ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองกิจการด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ที่ทางราชการรับรอง คือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ พร้อมส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา รวมทั้งให้คนไทยนำหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณภาพ ซึ่งมีหลายโครงการและหลายรูปแบบ
       โครงการเฉพาะกิจพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการที่กรมการศาสนาได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในการเสริมสร้างสันติสุข ความสงบเรียบร้อย ความสมานฉันท์อย่างยั่งยืน ให้กับพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้มี ๕ โครงการ คือ โครงการศาสนิกสัมพันธ์ โครงการนักจัดรายการเยาวชนสืบสานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม โครงการตอบปัญหาศาสนาเยาวชน โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ และโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางศาสนา จึงได้จัดทำหนังสือ “ความรู้ศาสนาเบื้องต้น” เพื่อเป็นคู่มือในการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาเบื้องต้นของ ๕ ศาสนา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และสันติสุขที่ยั่งยืน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้