การบริหารทางจิตสำหรับเด็กวัยรุ่น

การบริหารทางจิตสำหรับเด็กวัยรุ่น Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือเรื่อง การบริหารทางจิต เกิดขึ้นจากการบรรยายธรรมทางวิทยุของสถานี อ.ส. พระราชวังดุสิต เมื่อ พ.ศ. 2511 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดให้คุณหญิงโสมรัสมิ์  จันทรประภา รวบรวม/เรียบเรียงคำบรรยายพิมพ์เป็นเล่มขึ้นเพื่อพระราชทาน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้