ความพอเพียงคือทางรอดของมนุษย์และสังคม

ความพอเพียงคือทางรอดของมนุษย์และสังคม Free!
Page 2 Page 3

       "ความพอเพียง คือทางรอดของมนุษย์และสังคม”เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสได้รับพระราชทานรางวัล “ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” จากองค์การสหประชาชาติ ซึ่งมี “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นผลงานสำคัญประการหนึ่ง โดยนอกจากได้อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาลงไว้แล้ว ยังได้นำมาอธิบายขยายความและประยุกต์เข้ามาในเรื่องของพระพุทธศาสนา คือเรื่อง มัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) และ สัปปุริสธรรม 7 ตลอดจนชี้ให้เห็นว่าแท้ที่จริง การดำรงอยู่ของสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต ล้วนมีพื้นฐานอยู่บน “ความพอเพียง” ทั้งนั้น  

อนุโมทนาธรรมทานโดย  ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้