พรหมวิหาร

พรหมวิหาร Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือนี้เป็นธรรมเทศนาที่บอกวิธีเจริญเมตตาเป็นต้นอย่างละเอียด พร้อมด้วยยกตัวอย่างนิทานชาดกและเรื่องราวต่างๆ จากคัมภีร์ พระไตรปิฎก อรรถกถาและฎีกามาประกอบ ทำให้เรื่องเกี่ยวกับจิตใจที่เป็นนามธรรมอย่างลึกซึ้ง กลายเป็นเรื่องง่ายๆ อ่ำนสนุกสนาน ซึ่งควรจะเป็นแบบอย่างแก่นักแสดงธรรมทั่วไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้