คู่มือประกอบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา : ภาคปฏิบัติการ

คู่มือประกอบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา : ภาคปฏิบัติการ Free!
Page 2 Page 3

       "คู่มือประกอบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา : ภาคปฏิบัติการ" เล่มนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจของพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกพื้นที่ อันจะเป็นคู่มือแกนกลางในการปรับประยุกต์ใช้แต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมและเข้าใจในด้านขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ มากยิ่งขึ้น

อนุโมทนาธรรมทานโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้