วรรณคดีบาลี

วรรณคดีบาลี Free!
Page 2 Page 3

       วรรณคดีบาลี เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ที่กำหนดให้ศึกษา ประวัติ ความหมาย ประเภท และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา อนุฎีกา โยชนา และปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และคุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย ซึ่งมีรายละเอียดที่คณะผู้เขียนได้นำเสนอไว้แล้วในบทต่างๆ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • vilaxai
    30 Jun 15 15:54
    เป็นวิชา ที่น่าอ่าทีสุด
  • Prawit Wonnarrow
    15 Sep 13 14:52
    ขอบคุณครับ รวบรวมรายละเอียด ได้มาก ทำให้ปะติดปะต่อ ภาพของบาลีศึกษาได้มากขึ้น กำลังศึกษาอ่านแปลบาลีอยู่ด้วย
1