พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพุทธสาวก และสารัตถธรรมสำหรับชีวิต

พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพุทธสาวก และสารัตถธรรมสำหรับชีวิต Free!
Page 2 Page 3

       ความรู้เรื่องพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุสาวกนั้น จะช่วยให้เราได้เกิดความซาบซึ้งในปฏิปทาอันยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดา พระอรหันต์และพระเกจิอาจารย์ที่มีปฏิปทา เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน หลักปฏิบัติ เพื่อการฝึกหัดพัฒนาตนจากบุคคลธรรมดาจนถึงระดับพระอริยเจ้า       (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้