ร่มโพธิร่มไทร

ร่มโพธิร่มไทร Free!
Page 2 Page 3

คำสอนในการอบรมภาวนา

โดย พระโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงพ่อบุญเพ็ง กัปปโก)
เจ้าอาวาส วัดป่าวิเวกธรรม จังหวัดขอนแก่น
พระนักปฏิบัติ ผู้มีศีลาจารวัตรที่งดงาม
เป็นเนื้อนาบุญของชาวพุทธ ที่ควรแก่การสักการะบูชา
หลวงพ่อบุญเพ็ง กปฺปโก ท่านเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ผู้ทรงไตรสิกขา สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
องค์หลวงพ่อท่านได้ศึกษาธรรมะกับ หลวงปู่ตื้อ อจลธฺมโม และหลวงปู่สิม พุทธาจาโร
ท่านเป็นพระนักเทศน์อบรมจิตภาวนาดังที่ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโณ
เรียกว่า "นักเทศน์สมภารใหญ่ แห่งจังหวัดขอนแก่น"(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้