ปฏิจจสมุปบาท ฉบับวิเคราะห์-สังเคราะห์

ปฏิจจสมุปบาท ฉบับวิเคราะห์-สังเคราะห์ Free!
Page 2 Page 3

       “ปฏิจจสมุปบาท ฉบับวิเคราะห์-สังเคราะห์” เป็นหนังสือที่มุ่งอธิบายให้เข้าใจชัดเจนถึงหลัก “ปฏิจจสมุปบาท” ซึ่งเป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สุดและเข้าใจยากที่สุดเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะองค์ธรรมและอาการของเหตุปัจจัยที่ปรากฏทั้งหมด ในลักษณะวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยอาศัยพระพุทธวจนะในพระไตรปิฎกเป็นหลัก นอกจากนั้นยังได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เห็นว่า คำสอนทั้งหมดในพระพุทธ-ศาสนา ล้วนมีที่มาจากปฏิจจสมุปบาทส่วนใดและอย่างไร ซึ่งจะช่วยทำให้พุทธบริษัทมีความเข้าใจถึงความลงรอยกันในระบบคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด แม้จะตรัสสอนยักเยื้องไว้อย่างไรก็ตาม สมดังพระพุทธวจนะที่ตรัสว่า “ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นเห็นธรรม” และ “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา (ตถาคต)”
 
อนุโมทนาธรรมทานโดย  ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • sittisak
    25 Aug 15 12:36
    ขอบคุณครับ
1