อริยสัจสำหรับทุกคน

อริยสัจสำหรับทุกคน Free!
Page 2 Page 3

       "อริยสัจสำหรับทุกคน" เป็นหนังสือที่มุ่งอรรถาธิบายหัวใจคำสอนในพระพุทธศาสนา คือ “อริยสัจ” ซึ่งเป็นธรรมในระดับ โลกุตตระ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการดับทุกข์ดับกิเลสของบุคคล ว่าเป็นหลักธรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในทุกเรื่องและทุกสถานการณ์ของชีวิตได้อย่างไร เพื่อให้อริยสัจที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและตรัสรู้นี้เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางในการดับทุกข์ให้ทั้งแก่บุคคล ตลอดจนมวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะในโลกปัจจุบัน ซึ่งกำลังประสบวิกฤตการณ์ที่ทำให้เกิดความทุกข์ในด้านต่าง ๆ มากมายมหาศาล และต้องการแนวทางตลอดจนวิธีที่จะใช้ดับทุกข์ที่รุมเร้าเข้ามานั้นอย่างรีบด่วน

อนุโมทนาธรรมทานโดย  ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • bazeng zaebue
    5 Apr 15 20:01
    แรกๆนึกว่าเป็นเรื่องของธรรมะลึกๆสำหรับขั้นสูง แต่พอได้อ่านแล้ว มันเหมาะสำหรับพื้นฐานในชีวิตประจำวันด้วย ขอบคุณในความเอื้อเฟื้อฮะ
1