จริยศาสตร์ร่วมสมัย

จริยศาสตร์ร่วมสมัย
Page 2 Page 3

จริยศำสตร์ร่วมสมัยเบื้องต้นเล่มนี้แนะนำประเด็นกับข้อโต้แย้งต่ำงๆ ในปรัชญำ ศีลธรรมร่วมสมัย มันครอบคลุมทรรศนะเชิงบรรทัดฐำนและเชิงอภิจริยศำสตร์เกือยครบ มันพัวพันอยู่กับประเด็นต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องชำติพันธุ์นิยม กำรศึกษำศีลธรรม และกำรทำแท้ง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ไปรมา บุญรอด
    7 Mar 16 13:45
    ขอบคุณค่ะ
1