ความรู้เกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติ

ความรู้เกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติ Free!
Page 2 Page 3

“มหาชาติ” หมายถึงพระชาติหรือการเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีครั้งยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งได้แก่การเกิดเป็นพระเวสสันดรผู้ทรงบำเพ็ญทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ การเทศน์มหาชาติจึงหมายถึงการแสดงการเกิดและเรื่องราวของพระเวสสันดรโดยตรง ในเนื้อหาเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรทั้งสิ้น

เนื้อหาประกอบด้วย.-
-ประเพณีการเทศน์มหาชาติ
-การบรรเลงปี่พาทย์ประกอบพิธีเทศน์มหาชาติ
-คติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีเทศน์มหาชาติ
-การเทศน์มหาชาติ
-ปฐมเหตุมหาเวสสันดรชาดก
-ทานบารมีของพระเวสสันดร
-เนื้อเรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก
-สถานที่และบทบาทของตัวละครในเรื่องมหาเวสสันดรชาดก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดทำและพิมพ์เผยแพร่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้