พิธีกรรมและประเพณี

พิธีกรรมและประเพณี Free!
Page 2 Page 3

       การจัดพิธีกรรมในสมัยโบราณ นิยมกระทำตามความเชื่อ โดยมีความเชื่อว่า หากกระทำถูกต้องแล้วจะนำความสุขและความเป็นสิริมงคลมาให้แก่ตนเอง ครอบครัว และวงศ์ตระกูล ปัจจุบันยังคงยึดถือสืบทอดต่อ ๆ กันมา เป็นการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และเป็นการเชื่อมโยงในเรื่องความเชื่อของคนในชาติที่มีความหลากหลายผสมผสานกัน พิธีกรรมที่คนไทยยึดถือปฏิบัติในโอกาสต่าง ๆ นั้น บางอย่างเป็นความเชื่อดั้งเดิมของท้องถิ่น บางอย่างเป็นความเชื่อเนื่องมาจากหลักปฏิบัติทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หรือศาสนาอื่น ๆ
       กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เห็นความสำคัญของพิธีกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม สืบทอด เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีขึ้น เพื่อสร้างและส่งเสริมให้ผู้ประกอบพิธีมีความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมและประเพณีโบราณที่ถูกต้อง เป็นที่นิยมหรือมีความเชื่อสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้จัดพิมพ์หนังสือ “พิธีกรรมและประเพณี” สำหรับใช้ประกอบการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี มีความถูกต้อง เหมาะสม คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป โดยได้รวบรวมพิธีกรรมและประเพณีทางศาสนา ทั้งของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้เป็นหลักฐาน  
       กรมการศาสนาหวังว่า หนังสือ “พิธีกรรมและประเพณี” เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปตามสมควร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • สัญญา
  9 Sep 17 04:21
  ดีครับ
 • Gingkarn 'may
  4 Apr 16 21:07
  ขอบคุณค่ะ
 • ฟิล์ม ต้นตำรับเอง
  23 Mar 16 15:24
  ขออนุโมทนาสาธุค่ะ
 • ครูบ้านนอก
  8 Jul 15 14:11
  ขออนุโมทนาสาธุครับ
 • จารีภัทร
  29 Jun 15 09:57
  ยุคนี้หาผู้ที่พอรู้ยากประกอบกับคนทั่วไปไม่จริงจังกับพิธีกรรมทำให้เห็นว่าทำแล้วเท่านั้น ผิดหรือถูกไม่รู้ เจ้าพิธีปลอมหาเงินหลอกลวงก็มี ตำราควรได้มีให้ศึกษาดีกว่าให้สูญหาย
1