หยุดทำร้ายประเทศไทยและแก้ปัญหาต่างๆ ทางคุณธรรมด้วยการคิดดี ทำดี

หยุดทำร้ายประเทศไทยและแก้ปัญหาต่างๆ ทางคุณธรรมด้วยการคิดดี ทำดี Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ความคิด สังคมและประเทศไทยในด้านของคุณธรรม โดยมุ่งไปที่การศึกษาเรื่องของความคิดเพื่อช่วยให้ผู้อ่านรู้จักปัญหาและสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการขาดคุณธรรมอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น ตามแนวอริยสัจ ๔ ได้โดยง่าย รวมทั้งสามารถฝึกตนเองให้คิดดีทำดี เพื่อจะช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ  ตลอดจนพัฒนาคุณธรรมของตนเอง และคนในชาติให้มีความเจริญ มั่นคง ผาสุก รู้รักสามัคคี ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า.  
       ในการอ่านหนังสือเล่มนี้ กรุณาอ่านเรียงตามลำดับขั้นตอน พร้อมทั้งตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงไปด้วย เพื่อให้เกิดปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด.    (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Suwara Thathit
    24 Aug 13 19:32
    มีประโยชน์ดีมากค่ะ สำหรับการปฏิบัตรธรรมในชวิตประจำวัน เพื่อการคิดดี ทำดี
1