ช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก [พระพรหมคุณาภรณ์]

ช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!

       จาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่คณะผู้เข้าร่วมงานเปิด "ชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต" และมูลนิธิชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต ทั้งบรรพชิตและฆาราวาส ณ ชาติภูิมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่       (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้