คู่มือการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

คู่มือการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต Free!
Page 2 Page 3
  • 122 หน้า
  • 5.87 MB
  • 26 ก.ย. 2556
  • จรัสพิมพ์ บุญญานันต์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

การจัดทำคู่มือการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2556 ฉบับนี้ ได้ทำการปรับปรุงคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ฉบับล่าสุด คือฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ปี 2554 โดยทำการเรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 มีเป้าหมายเพื่อให้ช่วงเวลาในการดำเนินงานวิทยานิพนธ์มีความกระชับไม่เยิ่นเย้อ ลดขั้นตอนการสอบและการรวมคะแนนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนอ้างอิง ซึ่งใช้รูปแบบเดียวกันกับการเขียนอ้างอิงของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่นักศึกษาและคณาจารย์ในการค้นคว้า(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้