MSU Outreach 2012

MSU Outreach 2012 Free!

จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านบริการวิชาการด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนของ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคามอีกด้วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้