งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์

งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์
Page 2 Page 3

การทำงานที่มุ่งแต่เนื้อหาล้วน ๆ โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนทำงานนั้น  เป็นวิธีการดำเนินชีวิตที่สุดโต่งอย่างหนึ่ง  ทำให้ชีวิตเสียสมดุล ได้งาน
แต่ไม่ได้คุณภาพชีวิต  แท้จริงแล้วการทำงานควรดำเนินไปพร้อม ๆ กันกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพราะผลสัมฤทธิ์ของงาน  ควรผลิดอกออกผลพร้อม ๆ กันกับผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินชีวิต
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า  การทำงานประสานกับคุณภาพของชีวิต คือ ผลสัมฤทธิ์ของคนทำงานมืออาชีพ
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้