ชื่นชมและขอบคุณ (ตัวอย่าง)

ชื่นชมและขอบคุณ (ตัวอย่าง) Free!
Page 2 Page 3

เป็นนิทานสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ประกอบด้วยเรื่องสั้น 6 เรื่อง แต่ละเรื่องจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ เข้าใจ คิดและตัดสินใจได้ว่า จะเอาคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร  รวมถึงข้อพระคัมภีร์ คำถามและกิจกรรมท้ายเรื่อง  จะช่วยให้เด็กค้นพบปัญญาที่ซ่อนอยู่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้