คู่มือศึกษาภาพปฏิจจสมุปบาท

คู่มือศึกษาภาพปฏิจจสมุปบาท
page 4 page 3 page 2 page 5

     การอธิบายภาพปฏิจจสมุปบาท ทั้งสามแบบ เพื่อความสะดวกเข้าใจในการศึกษา
ได้แก่ ชุดที่ ๑ เป็นภาพแบบธิเบต ชุด สังสารจักร ชุดที่ ๒ เป็นภาพแบบไทย 
ชุดนิทานยายกับตา ฯลฯ และชุดที่ ๓ เป็นภาพแบบไทย แต่เป็นปริศนาธรรม
อยู่ในชุดกายนคร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • pop
    7 Jan 14 09:47
    ชอบครับ ดีมาก ๆ
1