ค้นหาธรรมตามหาใจ

ค้นหาธรรมตามหาใจ Free!
Page 2 Page 3

รวมคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อความพ้นทุกข์

     หลังจากที่ล้มลุกคลุกคลานกับการเจริญภาวนามานาน คำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ผู้รวบรวมแอบบันทึกไว้ จากการได้ฟังบ้างและการอ่านจากหนังสือที่ศิษยานุศิษย์ของท่านเหล่านั้นได้จัดพิมพ์เผยแผ่ไว้ทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ช่วยเตือนสติ เป็นกำลังใจและเป็นอุบายธรรม ให้ผู้รวบรวมมีแรงสู้กับกิเลสต่อไปได้ แอบเป็นลูกศิษย์ที่ไม่ค่อยเอาไหนของท่านทั้งหลายเหล่านั้นอยู่หลายเพลา จนมาวันหนึ่ง จำเป็นที่จะต้องแนะนำคนอื่นเขาบ้างและเห็นว่าตนเองด้อยปัญญาจึงได้นำคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์มารวมเป็นเล่มเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติ กำลังใจและอุบายธรรมให้กับผู้อื่น เหมือนดังที่ตนเองเคยได้รับมา
     ผู้รวบรวมได้นำคำสอนอันประเมินค่ามิได้เหล่านี้ มาจัดเป็นหัวข้อไว้ตามลำดับ เหมือนได้นั่งสดับพระธรรมเทศนาหน้าธรรมมาสน์ต่อหน้าองค์ท่านเหล่านั้น อันงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ประสงค์จะเดินทางตามรอยบาทพระบรมครู ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้เดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วไม่ได้คิดจะนำพ่อแม่ครูอาจารย์เหล่านั้นมาเทียบเคียงกันว่าใครดีกว่ากัน ไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตาม ก็เป็น “สุปะฏิปันโน” ทั้งนักบวชและฆราวาส ฉะนั้นคำสอนจึงอาจสลับกันไปมาระหว่างพระสงฆ์ผู้ที่เข้ามาในศาสนานี้ก่อนและหลัง
     ความดีอันจะพึงมีจากหนังสือเล่มนี้ ขอกราบถวายเป็นอาจริยบูชา แด่พ่อแม่ครูอาจารย์เจ้าของคำสอนทุกท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • 18 May 12 22:28
1