อนามัยใกล้ตัว

อนามัยใกล้ตัว Free!
Page 2 Page 3
  • 138 หน้า
  • 10.47 MB
  • 3 พ.ค. 2559
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

สุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนควรเอาใจใส่ดูแล ส่งเสริมและปกป้องปัจจัยพื้นฐาน และปัจตจัยแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ "อนามัยใกล้ตัว" ได้บอกเล่าถึงการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย ซึ่งปัจจุบันการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกกลุ่มวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงกระแสการบริโภค ความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ ปัจจัยแวดล้อม เช่น การบริการทางการแพทย์การปนเปื้อนในอาหาร การบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน สิ่งเหล่านี้ ส่งผลต่อสุขภาพและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้