Skip Navigation Links

อรุณ อิน สยาม

0
0
0
อรุณ อิน สยาม จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้เกิดความเป็นพลเมืองในสังคมไทย เเละเป็นหน่วยงานจัดการความรู้เเละเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมเพื่อร่วมสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้นในประเทศไทย อีกทั้งส่งเสริมเเละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเเละสิ่งเเวดล้อมทางธรรมชาติด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

104 เเพร่งภูธร พระนคร
กรุงเทพ ฯ 10200 THAILAND
โทร: 02-622-2316
แฟกซ์: 02-622-2316

หนังสือของสำนักพิมพ์

ขออภัย ไม่พบข้อมูลหนังสือ ตามรายละเอียดที่ระบุ