Skip Navigation Links

สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)

6
1,710
14
สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ จัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาล มีเป้าหมายในการกระตุ้น สนับสนุน ประสานงานความร่วมมือเพื่อให้เกิดกิจการเพื่อสังคมและพัฒนาเป็นเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจและสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม นำพาให้สังคมโดยรวมดีขึ้นต่อไป

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1