Skip Navigation Links

"แสง-ควอนตัม-สื่อสาร-แอลอีดี"

9
1,516
13
สมาคมวิชาการ (www.ECTI.or.th)(2558) โครงการสาธารณะเพื่อสร้างสังคมฐานความรู้สี่แขนงสำคัญ 1) การสื่อสารเชิงแสง 2) ไอทีสาขาใหม่เชิงควอนตัม 3) เทคโนฯสื่อสารโทรคมนาคม และ 4) แอลอีดีประยุกต์ หมายเหตุ: เนื่องจากไฟล์หนังสือเคยไปปรากฏอยู่บนเวปอื่นที่หมิ่นเหม่ต่อการผิดจริยธรรมและการแสวงหาประโยชน์ จึงให้บริการเพียงการอ่านบนเวป (มิสามารถให้ download pdf ได้) สมาคมฯจะจัดหารายได้เพื่อพิมพ์ฉบับ Hard Copy แจกจ่ายเพิ่มต่อไป (สนับสนุนได้ที thailand_chapter@comsoc.org) หนังสืออื่น ๆ www.ebooks.in.th/oqc-ttkm

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1