Skip Navigation Links

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการหมัก

9
182
6
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการหมัก

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จตุจักร
กรุงเทพ ฯ 10900 THAILAND
โทร: 025625000
แฟกซ์: 025625001

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1