Skip Navigation Links

EMCO House

1
3,077
4
EMCO House บนแนวคิดสุนทรียสนทนา : อ่าน-เขียน-คิด-อิสระ ทางเลือกใหม่สำหรับผู้อ่านเพื่อสาระและบันเทิง เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ชีวิตร่วมกับผู้อ่าน ผู้เขียน/สำนักพิมพ์มีจุดมุ่งหมายที่จะร่วมเดินทางกับท่านในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต ด้วยมโนทัศน์ของชีวิตแบบองค์รวม ทั้งด้านสุขภาพ ความคิด และจิตวิญาณ

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • สุนทรียสนทนา - Contemplative Dialogue
หน้า: 1