คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา

คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา Free!
Page 2 Page 3

           หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่มีคุณค่าในด้านวิชาการหลากหลาย  เช่น  ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสตร์ทางจิตใจ  วิทยาศาสตร์ทั้งกายภาพและชีวภาพ  จิตวิทยา  ชีววิทยา  นิติศาสตร์  สังคมศาสตร์  ปรัชญา  ตรรกศาสตร์  นิเวศวิทยา  วัฒนธรรมวิทยา  ดาราศาสตร์  รัฐศาสตร์  และเศรษฐศาสตร์  เป็นต้น  ถือเป็นหนังสือที่มีนักวิชาการแสวงหากันมากอีกเล่มหนึ่ง

หัวข้อ  หลักๆ  ดังนี้

พระพุทธศาสนาคืออะไร
พระพุทธเจ้าคือใคร
ท่านตรัสรู้ 3 ประเภท
หลักทั่วไปแห่งพระพุทธศาสนา
วิธีจัดศาสนาประเภทต่างๆ ของโลก
ลักษณะการสอนของพระพุทธเจ้า 3 อย่าง
การสอนโดยวิธีปฏิบัติ  ปฏิรูป  และตั้งหลักใหม่
คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • กมล
  13 Aug 12 09:53
  อ่านแล้วทำให้ทราบว่าพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมที่ถูกต้องมาก ขอบคุณมากครับ
 • นาย
  13 Dec 11 21:55
  สาธุ
 • ปุ้ย
  17 Jul 11 04:14
  ขอบพระคุณค่ะ
 • Witt
  9 Jul 11 08:02
  ดีมากครับฃ
 • ธีรพันธ์ุ
  19 Jun 11 20:03
  ขอบคุณครับ
1 2 3 4 5