มิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และภาพอนาคต คืนสู่สันติจังหวัดชายแดนภาคใต้

มิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และภาพอนาคต คืนสู่สันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ Free!
Page 2 Page 3

หนังสือมิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และภาพอนาคต คืนสู่สันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยบทความของนักวิชาการหลายท่าน เนื้อหากล่าวถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์ ประเด็นปัญหาและความผิดพลาดในการวางนโยบายและการดำเนินงานของรัฐในอดีต ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อให้จังหวัดชายแดนใต้คืนสู่สันติ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • อารยชน
    15 Jun 12 20:18
    จะลองอ่านดูนะ
1