ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขป และภาคผนวก

ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขป และภาคผนวก Free!
Page 2 Page 3

จิต เป็นสภาพธรรมที่เป็นใหญ่ในการรู้สิ่งที่ปรากฏ เช่น เห็น ได้ยิน เป็นต้น จิต ทั้งหมด มี ๘๙ ประเภท หรือ ๑๒๑ ประเภท โดย พิเศษ
เจตสิก เป็นสภาพธรรมอีกประเภทหนึ่งที่เกิดร่วมกับจิต รู้สิ่งเดียวกับจิต ดับพร้อมกับจิต และเกิดที่เดียวกับจิต เจตสิกแต่ละเจตสิก มี ลักษณะและกิจต่างกันตามประเภทของเจตสิกนั้นๆ เจตสิก ทั้งหมด มี ๕๒ ประเภท
รูป เป็นสภาพธรรมที่ไม่ใช่สภาพรู้ เช่น สี เสียง กลิ่น รส เป็นต้น รูป ทั้งหมด มี ๒๘ ประเภท
นิพพาน เป็นธรรมที่ดับกิเลส ดับทุกข์ นิพพานไม่มีปัจจัยปรุ แต่งให้เกิดขึ้น นิพพานจึงไม่เกิดดับ

ปรมัตถธรรมหรืออภิธรรมนั้น มิใช่ธรรมที่เหลือวิสัยที่จะเข้าใจได้เพราะปรมัตถธรรมเป็นธรรมที่มีจริงฉะนั้น ความเห็นถูกความเข้าใจถูก จึงเป็นการรู้ความจริงของปรมัตถธรรมตามสภาพลักษณะของปรมัตถธรรมนั้นๆ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • เจียมจิต สุขอินทร์
  24 Nov 17 14:33
  กราบอนุโมทนาค่ะ
 • yut
  28 Nov 12 11:10
  อนุโมทนาบุญครับ
 • คม
  29 Sep 12 21:47
  อนุโมทนาบุญนะครับ
 • อภิวัฑฒโน
  12 Jun 12 22:33
  ขออนุโมทนา...
1