คิดดี ทำดี เพื่อสนองพระราชดำรัส

คิดดี ทำดี เพื่อสนองพระราชดำรัส Free!
Page 2 Page 3

     หยุดทำร้ายประเทศไทย  
     ปัญหาของการทำร้ายประเทศไทยในขณะนี้นั้น เป็นปัญหาที่รุนแรงมากที่สุดของชาติบ้านเมือง
     สาเหตุของการทำร้ายชาติบ้านเมืองที่เกิดขึ้นนั้น มาจากการคิดชั่ว เช่น คิดด้วยความโลภ โกรธ ตัณหาและอุปาทาน จนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นทั้งประเทศ โดยที่ไม่รู้ตัวเองว่า กำลังทำความชั่วให้กับคนทั้งชาติ ขอขยายความว่าความปรารถนาดีนั้น เป็นสิ่งที่ดีงาม ควรสรรเสริญอย่างยิ่ง แต่เพราะขาดความรู้และความสามาถทางคุณธรรมในการควบคุมความคิดตนเอง จึงเป็นผลให้เกิดการคิดอยากที่จะให้เป็นไปตามที่ตนปราถนาดีที่มากเกินไป จนถึงขั้นทำร้ายตนเองและประเทศชาติ จึงกลับกลายเป็นความชั่วร้าย
     ปัญหาจะหมดไป ถ้าเลิกการคิดชั่วและมีสติมุ่งมั่นที่จะคิดดีทำดีตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือตามหลักธรรม  การจะหยุดทำร้ายตนเอง ผู้อื่น สังคม ประเทศไทย รวมทั้งมุ่งคิดดีทำดี และทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้นั้น จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องของความคิดและวิธีควบคุมความคิด และต้องฝึกมีสติควบคุมความคิดของตนเองในชีวิตประจำวัน เพื่อให้คิดดี ทำดีด้วยกาย วาจา ใจ จึงจะเกิดความรักสามัคคีขึ้นในครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ อันจะเป็นผลให้เกิดความเจริญ มั่นคง ผาสุกแก่ตนเองและประเทศชาติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     การฝึกปฎิบัติเพื่อจะทำตนให้เป็นคนที่คิดดี ทำดี รู้รักสามัคคีได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความบริสุทธิ์ใจได้นั้น ต้องฝึกบริหารความคิดของตนเองและฝึกประเมินผลในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นนิสัย จึงจะเป็นผลให้สามารถหยุดทำร้ายตนเองและประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • cozy coner
  14 Oct 12 12:05
  ขอบคุณครับ
 • กมล
  20 Aug 12 16:01
  ขอบคุณที่แนะนำการคิดดี
 • อิอิอิอิิิ
  30 Apr 12 23:04
  อ่านเสียบ้าง
1