เอกสารประกอบการสอนวิชา การบริหารระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย

เอกสารประกอบการสอนวิชา การบริหารระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย Free!
Page 2 Page 3
  • 227 หน้า
  • 3.07 MB
  • 28 ต.ค. 2563
  • อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

การบริหารงานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรจำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการที่มีความสามารถในการรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรได้หลากหลายรูปแบบ ระบบปฏิบัติเครื่องแม่ข่ายจึงเข้ามามีบทบาทในการบริหารระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร ผู้ดูแลระบบที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายได้เป็นอย่างดีจะช่วยส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานอื่นในองค์กรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ในรายวิชานี้นักศึกษาจะได้สวมบทบาทเป็นผู้ดูแลระบบและเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย ตลอดจนฝึกฝนตนเองให้มีสามารถตั้งเครื่องแม่ข่ายที่สนับสนุนการทำงานขององค์กรได้ วัตถุประสงค์การจัดทำเอกสารประกอบการสอนนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางในการสอนวิชาการบริหารจัดการระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาชีพบังคับของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เนื้อหาภายในเอกสารประกอบการสอนประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ในส่วนแรกที่ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่หน่วยที่ 1 ถึง 3 นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการทำงานพื้นฐาน ประโยชน์ ข้อจำกัด และการใช้งานชุดคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์กับระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย และในส่วนที่สองซึ่งครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่หน่วยที่ 4 และ 5 นักศึกษาจะได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในส่วนแรก มาประยุกต์ใช้งานกับการตั้งค่าบริการในระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายสำหรับการใช้งานจริง การแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน จะช่วยให้นักศึกษาสามารถจัดระบบการเรียนรู้ การอ้างอิงคำสั่ง และสามารถนำเอกสารนี้ไปใช้อ้างอิงประกอบการตั้งค่าเครื่องแม่ข่าย ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และจะถือว่าเป็นความกรุณาอย่างยิ่ง หากจะได้รับข้อเสนอแนะ เพื่อจะนำมาปรับปรุงให้เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้