ศีลธรรมกับคอร์รัปชั่น: การวิเคราะห์เชิงมโนทัศน์

ศีลธรรมกับคอร์รัปชั่น: การวิเคราะห์เชิงมโนทัศน์ Free!
Page 2 Page 3

"ขอบเขตของเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมมโนทัศน์สมัยใหม่เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นและความสัมพันธ์ระหว่างการทุจริตคอร์รัปชั่นและศีลธรรมความสัมพันธ์ดังกล่าวมิใช่ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล (causality)ในความหมายที่ว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนำสู่ความเสื่อมศีลธรรมหรือไม่หรือความมีศีลธรรมช่วยป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือไม่ ความสัมพันธ์ระหว่างการทุจริตคอร์รัปชั่นและศีลธรรมที่ศึกษานี้หมายถึงความสัมพันธ์เชิงมโนทัศน์หรือความสัมพันธ์เชิงตรรกะ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการพิจารณาว่าในบรรดาเงื่อนไขอันเป็นองค์ประกอบของมโนทัศน์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีเงื่อนไขใดที่เป็นเงื่อนไขเชิงศีลธรรมหรือไม่ หรือหากไม่มีมีเงื่อนไขใดบ้างที่สามารถเชื่อมโยงสู่มิติเชิงศีลธรรมได้หรือไม่"