คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ [พระพรหมคุณาภรณ์]

คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3
  • 70 หน้า
  • 0.99 MB
  • 24 พ.ค. 2561
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

...การอยู่ครองเรือนของคู่สมรสนั้น เป็นการร่วมกันนำชีวิตทั้งสองผ่านเหตุการณ์ทั้งปวง ทั้งดีและร้ายไปด้วยกัน เป็นชีวิตที่ร่วมสุขร่วมทุกข์ทั้งปวง ในแง่นี้ ท่านจึงถือว่าทั้งสองฝ่ายเป็นเพื่อนหรือเป็นสหายกัน และเป็นเ้พื่อนที่ยิ่งกว่าเพื่อนใดๆ เพราะร่วมรู้เห็นเหตุการณ์ ร่วมรับสุขทุกข์ครบถ้วนพร้อมกันกว่าเพื่อนอื่นๆ ดังพุทธภาษิตที่ว่า "ภริยา ปรมาสขา" แปลว่า ภรยยาเป็นเพื่อนอย่างยิ่ง หรือภรรยาเป็นยอดสหาย โดยความหมายว่าเป็นคู่ร่วมสุขร่วมทุกข์...(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้