ตามรอยปัญญา

ตามรอยปัญญา Free!
Page 2 Page 3

จุลสาร “ตามรอยปัญญา” เป็นส่วนหนึ่งของธรรมสมโภช ในวาระ 100 ปี ชาตกาล พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) - 11 พฤษภาคม 2554 จัดพิมพ์ขึ้นโดยโครงการกตัญญูกตเวทีสองศรีพระศาสนา ห้องสมุดจำปีรัตน์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ด้วยวัตถุประสงค์เผยแผ่คุณูปการของท่านปัญญา 
นันทภิกขุ ที่มีต่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทยให้แพร่หลาย โดยมุ่งเน้นนำเสนอเรื่องราวชีวิตของอริยสงฆ์รูปนี้ ในช่วงชีวิตวัยเยาว์ที่ท่านเกิดและเติบโต ณ บ้านเกิดจังหวัดพัทลุง ก่อนที่ท่านจะเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์และออกเดินบนเส้นทางธรรม นำแก่นแท้ของพระศาสนาไปสู่ความรับรู้ของประชาชนไทย อย่างต่อเนื่องยาวนานด้วยความกล้าหาญ แม้บางครั้งจำต้องสวนกระแสความเข้าใจผิดๆ ต่อศาสนาบ้างก็ตามในการนี้ โครงการกตัญญูกตเวทีสองศรีพระศาสนาพิจารณาว่าข้อเขียน ชุด “คนดี...ศรีแผ่นดิน” พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ตอนที่ 1ชีวิตปฐมวัย ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดพิมพ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2546 เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมของนักเรียน เป็นข้อเขียนอันทรงคุณค่า บอกเล่าพื้นฐานชีวิตวัยเยาว์ของท่านปัญญานันทภิกขุได้ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงได้ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ ขอแสดงความขอบคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง ไว้ ณ ที่นี้

นอกจากนี้ ยังได้นำเกร็ดชีวิตวัยเยาว์ และลำดับเครือญาติของท่านปัญญานันทภิกขุ รวมถึงสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง มานำเสนอเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อบรรพชนและมาตุภูมิ ที่ให้กำเนิดอริยสงฆ์ผู้ควรค่าแก่การสักการบูชารูปหนึ่งในปัจจุบันสมัย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • yut
    11 Dec 12 17:25
    thank you krub
  • นาวดี
    21 Aug 12 14:02
    อ่านกันเยอะฯสิคะ. ประโยชน์ทั่งน๊าน
1