ทักษะการใช้ชีวิตสมัยใหม่

ทักษะการใช้ชีวิตสมัยใหม่ หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1
Page 2 Page 3

การได้ศึกษาเรียนรู้จากตำราเล่มนี้จึงนับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากในการสร้างทักษะชีวิต ส่งผลให้การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดดุลยภาพมากขึ้นทั้งดุลยภาพระหว่างกายและจิตดุลยภาพระหว่างการกระทำเพื่อตนเองและสังคม สร้างความสุขให้เกิดแก่ชีวิตของตนเองและสังคมต่อไปโดยมีเนื้อหาสำคัญประกอบด้วย สังคมยุคใหม่กับวิกฤติชีวิต  ความเหงา ความเครียด ภาวะพึ่งพิงและการเกิดภาวะที่ไร้จุดหมาย การเกิดปัญหาของคนยุคใหม่ เหตุปัจจัยแห่งวิกฤติชีวิตการไร้ดุลยภาพของกายและจิต ของปัจเจกและสังคม การสร้างดุลยภาพกาย-ใจและชีวิตที่มีดุลยภาพในสังคมยุคใหม่ การสร้างสังคมกัลยาณมิตรเทคนิคการเผชิญการเจ็บป่วยและตายอย่างมีสติ การเจริญสติ สมาธิ-วิปัสสนา กับการสร้างดุลยภาพของชีวิต การบริหารกาย-ใจที่มีดุลยภาพด้วยโยคะและเทคนิคการบริหารจัดการชีวิตอย่างมีสติ
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ชื่อของคุณ
    16 Nov 20 12:28
    ความคิดเห็นของคุณ
1